Aktualności

Standardy ochrony dzieci -Stacyjka Klub Integracyjny

https://standardy.fdds.pl/standardy

 Standard I. POLITYKA: Organizacja/instytucja ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.a) Dotyczy całego personelu (pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy – na wszystkich szczeblach organizacji).  ​b) Jest zatwierdzona przez organ zarządzający organizacją/instytucją, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada kierownictwo organizacji/instytucji.  ​c) Kierownictwo organizacji wyznaczyło osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki. Rola, zadania oraz kwalifikacje tej osoby są jasno określone. ​d) Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa: ​zasady bezpiecznej rekrutacji personelu  ​·    sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji​·    zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko i dziecko–dziecko  ​·    zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych  ​·    zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci ​·    zasady przygotowania personelu do stosowania standardów i sposób dokumentowania tej czynności​·    zasady przeglądu i aktualizacji standardów oraz sposób dokumentowania​e) Polityka jest opublikowana na stronie internetowej organizacji/instytucji oraz w jej siedzibie i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne w sposób przystępny i zrozumiały​f) Polityka uwzględnia sytuację dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Standard II. PERSONEL: Organizacja/instytucja monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.a) W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje. ​b) Organizacja/instytucja uzyskała o każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub ​w przypadkach prawem wskazanych oświadczenia o niekaralności¹.​c) Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu organizacji/instytucji z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania w organizacji są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem.  ​d) Organizacja/instytucja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za przygotowanie personelu do wdrożenia standardów​e) Organizacja/instytucja zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat stosowania standardów ​i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:  ​· rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci  ​· procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia  ​· odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji  ​· procedury „Niebieskie Karty”²,​ a zasady przygotowania personelu oraz sposób dokumentowania tej czynności zostały określone.

Standardy uzupełniające: e) Cały personel organizacji/instytucji pracujący z dziećmi i ich opiekunami jest przygotowany, by edukować:  · dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem  · opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem.  f) Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnie je wykorzystuje.  

¹ Od 15 lutego 2024 roku w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606), którą zmieniono ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.), która od wskazanej daty będzie nosiła nazwę: Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, poza obowiązkiem sprawdzenia osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – organizacje/instytucje będą zobowiązane do weryfikowania niekaralności swoich pracowników i współpracowników.² Dotyczy organizacji/instytucji, które zgodnie z przepisami obowiązującego prawa realizują procedurę „Niebieskie karty”: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Standard IV. MONITORING: Organizacja/instytucja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.a) Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana raz na 2 lata, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, a wnioski z oceny są dokumentowane.​b) W ramach weryfikacji Polityki organizacja/instytucja konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.​c) Organizacja/instytucja w oparciu o przeprowadzoną ocenę dostosowuje standardy do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.Standard III. PROCEDURY: w organizacji/instytucji funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.a) Organizacja/ instytucja wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć ​w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób trzecich oraz zasady ustalania planu wsparcia dziecka po ujawnieniu krzywdzenia.​b) Organizacja/ instytucja dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencja i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.​c) W organizacji/instytucji wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. ​d) Organizacja/instytucja opracowała sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka. ​e) Organizacja/instytucja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, uruchamianie odpowiedniej ścieżki interwencji i udzielenie dziecku krzywdzonemu wsparcia. 

 

b_200_150_16777215_00_images_421599586_924873175983803_8187001208555102547_n.jpgb_200_150_16777215_00_images_405331311_1078710579845551_5234192333727243638_n.jpg

WSSE "INVEST -PARK" z pomocą dla Stacyjki

Ponownie mieliśmy szczęście być wśród beneficjentów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

5000 zł to duży zastrzyk finansowy aby móc doposażyć naszą salę doświadczania świata i zapłacić rachunki za media.

Dziękujemy bardzo gorąco za dar  Serca Zarządu WSSE, który wyciągnął rękę do naszych podopiecznych - dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Zakupiliśmy  piękne elementy światłowodowe, przy których terapia polisensoryczna nabiera kolorów i wspomaga nasze dzieci.b_200_150_16777215_00_images_404628174_184935808010711_3268443846763902012_n.jpgb_200_150_16777215_00_images_WSSE_logo_sygnet.pngb_200_150_16777215_00_images_14971893_1259387507414744_238999238_n.jpg

SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK

C:\Users\Małgorzata\Desktop\ReportEssential201824252.pdf

 

kopiuj i otwórz link jeżeli chcesz sprawdzić nasze sprawozdanie za rok 2022, naszą pracę na rzecz Klubu Stacyjka, na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i z problemami wychowawczymi. 

Mikołaj odwiedził dzieci Stacyjki

W czasie świątecznym zawsze dzieją się cuda, wspaniały nastrój i moc prezentów. Wspólnota i integracja to co nam przyświeca jako priorytet działalności naszego klubu. 

Podczas wigilii 2023 roku wspólnie spędziliśmy czas jak jedna wielka rodzina. Przybył Mikołaj z podarkami a dzieci i rodzice mieli okazję porozmawiać i złożyć sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. To piękny czas raz w roku. dzieciaki wszystkim naszym darczyńcom i gościom wręczyły piękne, własnoręcznie wykonane stroiki. Oby nastrój zgody i dialogu trwał wiecznie i wszędzie. 

 Życzymy wszystkim Państwu zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia b_200_150_16777215_00_images_410886454_749105377258494_8923138411831950867_n.jpgb_200_150_16777215_00_images_411699688_749113127257719_796065066584088089_n.jpgb_200_150_16777215_00_images_410184758_749106303925068_1554716425601847866_n.jpg

Przyjaciół poznaje się w biedzie :) Piotrze Wielgucki dziękujemy

Stacyjka ma wyjątkowe szczęście do dobrych ludzi wokół siebie. Takim człowiekiem a już można powiedzieć przyjacielem jest Pan Piotr, który walczy dla nas o każdą złotówkę. Walczy aby starczyło nam na rachunki za gaz i prąd. Walczy aby dzieciom kupić pomoce dydaktyczne. Walczy o każde dziecko przebywające u nas. DZIĘKUJEMY :) b_200_150_16777215_00_images_indeks.png

Our website is protected by DMC Firewall!