Statut

STATUT BYSTRZYCKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Bystrzyca Kłodzka 16 Październik 2009ZMIANA
BYSTRZYCA KŁODZKA 27 SIERPNIA 2011
UCHWAŁA NR.4/2011 Z DN.27.08.2011

ZMIANA
BYSTRZYCA KŁODZKA 23 LISTOPADA 2011
UCHWAŁA NR. 6/2011 Z DN. 23.11 2011

ZMIANA
BYSTRZYCA KŁODZKA 18 WRZEŚNIA 2012
UCHWAŁA NR. 4/2012 Z DN. 18.09.2012


Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem.

§ 2.

1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bystrzyca Kłodzka.
3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie działań określonych w $5. Dochód z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 1989 Nr.20 poz.104 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003, Nr. 96, poz. 873 ze zm. ) a także niniejszego Statutu.

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra ogółu, a w szczególności :
1. integracja społeczna w wymiarze europejskim i krajowym osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych oraz wskazywaniem i rozwiązywaniem problemów tej integracji.
2. działalności charytatywnej
3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
5. promocji i organizacji wolontariatu
6. organizowanie i propagowanie turystyki i krajoznawstwa
7. aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
8. ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
9. pomoc materialna i merytoryczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. finansowanie rehabilitacji, zakupów leków, innych potrzebnych środków do poprawy bytu
2. organizowanie spotkań, wycieczek, rekreacji dla niepełnosprawnych i ich rodzin
3. zakup sprzętu do rehabilitacji i ortopedycznych
4. organizowanie zbiórek pieniężnych w miejscach publicznych
5. tworzenie programów terapeutycznych
6. prowadzenie ośrodków opieki i pobytu
7. doradztwo i konsultacje dla opiekunów
8. udostępnianie konta stowarzyszenia dla rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych w celu gromadzenia na nim środków na leczenie i rehabilitację
9. współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, krajowymi, międzynarodowymi
10. pozyskiwanie funduszy strukturalnych
11. gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych.

§ 6.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie :
1. integracja społeczna w wymiarze europejskim i krajowym osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych oraz wskazywaniem i rozwiązywaniem problemów tej integracji.
2. działalności charytatywnej
3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
5. promocji i organizacji wolontariatu
6. organizowanie i propagowanie turystyki i krajoznawstwa
7. aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
8. ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
9. pomoc materialna i merytoryczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

Rozdział III. CZŁONKOWIE I ICH PRAWA


§ 7.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby przyjmujące do realizacji i popierające jego cele i zadania, obywatele polscy i cudzoziemcy.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- rzeczywistych – osoby fizyczne
- wspierających – osoby prawne
3. Członkiem Stowarzyszenia jest osoba , która wyraziła wolę należenia do Stowarzyszenia, została przyjęta przez Zarząd i wpisana do rejestru członków i opłaciła składkę członkowską.

§ 8.

Członkowi Stowarzyszenia przysługuje:
1. bierne i czynne prawo wyborcze / posiada wyłącznie osoba fizyczna/,
2. prawo pozyskiwania informacji o działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 9.

Członek rzeczywisty i wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1. czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnie płacić składki członkowskie.

§ 10.

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w razie:
    1. dobrowolnego wystąpienia,
    2. zaprzestania działalności osoby prawnej będącej członkiem;
    3. śmierci członka
    4. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres sześciu miesięcy lub nie uczestnictwa przez 1 rok w działalności organizacji.
    5. działalności niezgodnej ze Statutem;
    6. skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową pozbawienia praw obywatelskich.
    7. działania na szkodę Stowarzyszenia, poprzez pomówienia, tym samym niszczenie wizerunku organizacji i pracy pozostałych członków.
2.O utracie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
3.
    1. Członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
    2. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez najbliższe Walne Zebranie członkostwo ulega zawieszeniu.

§ 12.

1. Do właściwości Walnego Zebrania należy:
    1. określenie głównych kierunków działania,
    2. wybór zarządu w liczbie nie większej niż 5 osób
    3. wybór komisji rewizyjnej w liczbie 3 osoby /członek komisji rewizyjnej nie może pełnić funkcji w zarządzie/
    4. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
    5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
    6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
2. Walne Zebranie zwołuje się:
nbsp;   1. raz na rok
nbsp;   2. na żądanie ½ członków Stowarzyszenia

§ 13.

1. Zarząd jest najwyższą władzą między Walnymi Zebraniami,
2. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa , sekretarza oraz skarbnika,
3. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia.
4. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata,
5. Uzupełnienie składu Zarządu dokonuje Walne Zebranie.

§ 14.

1. Do właściwości Zarządu należy:
;   1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania i celów statutowych Stowarzyszenia
;   2. przygotowanie Walnego Zebrania, przedstawienie do zatwierdzenia projektów sprawozdań z działalności Zarządu oraz projektów uchwał i wniosków,
;   3. przyjmowanie członków do Stowarzyszenia i prowadzenie rejestru członków.
;   4. ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową działalność i rozwój Stowarzyszenia ,
;   5. prowadzenie działalności gospodarczej,
;   6. składanie raz w roku sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
2. Tryb zwoływania Walnego Zebrania:
zarząd zawiadamia członków na 2 tygodnie przed terminem o odbyciu Walnego Zebrania .

§ 15.

1. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Zarządu w zakresie:
- realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
- gospodarki wewnętrznej i realizacji budżetu,
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
;   1. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.

Rozdział V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 16.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
1. składek członkowskich
2. sprzedaży cegiełek wartościowych,
3. zbiórek ulicznych
4. loterii organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia
5. darowizn gotówkowych i rzeczowych uzyskanych od osób fizycznych i prawnych,
6. spadków i zapisów,
7. dochodów z imprez artystycznych,
8. zysków z prowadzonej działalności gospodarczej,
9. dotacji celowych na realizację określonych zadań,
10. innych form dochodów z działalności własnej

§ 17.

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele statutowe.
3. Zarządowi zabrania się:
   1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związanymi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”.
   2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
   3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
   4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 18.

Stowarzyszenie reprezentuje prezes Zarządu. Zaciąganie zobowiązań majątkowych do swej ważności wymagają pod pieczęcią podpisów: prezesa i skarbnika.

§ 19.

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.Rozdział VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 20. Statut oraz zmiany statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 21.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2.W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie wyznacza komisję do przeprowadzenia likwidacji oraz określa warunki i cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
Uchwalono dnia 16 października 2009

ZmianyZmiana w zapisie Statutu:
Uchwała Nr. 4/2011 z dnia 27.08.2011 r. dokonano zmiany Statutu:

Rozdział I, Postanowienia Ogólne, paragraf 1, dotyczący nazwy Stowarzyszenia.
Nowa nazwa brzmi: BYSTRZYCKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Stan członków Stowarzyszenia na dzień 27.08.2011 – 36 osób.
Obecnych na zebraniu – 26 osób.
Uchwalono 27 sierpnia 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zmiana w zapisie Statutu:
Uchwała Nr. 6/2011 z dnia 23.11.2011 r. dokonano zmiany Statutu:


Rozdział III, Członkowie i ich prawa, paragraf 10, ustęp 1, pkt. 4 dotyczący skreślenia z listy członków po sześciu miesiącach niepłacenia składek. Przed zmianą , po upływie jednego roku.
Rozdział III, Członkowie i ich prawa, paragraf 10, ustęp 1, pkt. 7. dodanie punktu siódmego, dotyczącego wykluczenia z organizacji, poprzez działanie na szkodę Stowarzyszenia.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Stan członków Stowarzyszenia na dzień 23.11.2011 – 36 osób.
Obecnych na zebraniu - 24 osoby.
Uchwalono 23 listopada 2011 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zmiana w zapisie Statutu:
Uchwała Nr. 4/2012 z dnia 18.09.2012 r. dokonano zmiany:


rozdział I, Postanowienia ogólne, paragraf 2
rozdział II, Cele i sposoby ich realizacji, paragraf 3, 4, 5, 6.


Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwalono 18 września 2012 roku.

Our website is protected by DMC Firewall!